Psychomotoriek

- Grove motoriek

De grove motoriek is het geheel van bewegingen waarbij het volledige lichaam betrokken is. Een goede grove motoriek vormt de basis van alle bewegingen en zorgt ervoor dat kinderen op een ontspannen manier de aandacht kunnen richten op meer complexe opdrachten. Kinderen met een zwakkere grove motoriek ondervinden problemen met o.a. fietsen, zwemmen, lopen,… . Een zwakke grove motoriek kan de ontwikkeling van de fijne motoriek belemmeren.

- Fijne motoriek

Fijne motoriek omvat alle vaardigheden die worden uitgevoerd met de handen en vingers. Een goede fijne motoriek is van groot belang om tot een goed schrijfproces te komen. Kinderen met een zwakke fijne motoriek ondervinden problemen met schrijven, knutselen, het manipuleren van kleine voorwerpen, eten met mes en vork, … .

- Schrijfmotoriek

Tijdens het voorbereidend schrijven wordt gestart met oefeningen die aandacht besteden aan het verwerven van een goede schrijfhouding, een juiste pengreep en de schrijfbewegingen. Wanneer de schrijfvoorwaarden verworven zijn, wordt er gestart met het schrijfproces. Zowel het aanvankelijk schrijven (lettervorming, letterverbindingen, cijfers, …) als het voortgezet schrijven (tempo) komen aan bod.

- Lateralisatieproces

Lateralisatie betreft een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Het lateralisatieproces bevat een symmetrische fase waarbij de linker- en de rechterzijde dezelfde bewegingen maken. In een volgende fase gaan beide handen samenwerken, waarbij het overkruisen van de middellijn mogelijk wordt. Een goede lateralisatie is belangrijk voor vele schoolse vaardigheden (bv. lezen, rekenen, schrijven,…) en de verdere ontwikkeling van de motoriek.

- Visueel-ruimtelijke vaardigheden

Het ruimtelijk inzicht ontstaat vanuit de ruimtelijke oriëntatie. Bij deze vaardigheden worden de visuele waarneming, de motorische sturing en de integratie (het denken) van beiden gestimuleerd. Stoornissen op dit vlak kunnen aan de basis liggen voor problemen met het planmatig denken en organiseren. Dit komt regelmatig voor bij reken- en leesstoornissen.