psychomotoriek

GROVE MOTORIEK

De grove motoriek is het geheel van bewegingen waarbij het ganse lichaam betrokken is. Een goede grove motoriek vormt de basis van alle bewegingen en zorgt ervoor dat kinderen op een ontspannen manier de aandacht kunnen richten op meer complexe opdrachten. Kinderen met een zwakkere grove motoriek ondervinden problemen met o.a. fietsen, zwemmen, lopen,… . Een zwakke grove motoriek kan de ontwikkeling van de fijne motoriek belemmeren.

 

FIJNE MOTORIEK

Fijne motoriek omvat alle vaardigheden die worden uitgevoerd met de handen en vingers. Een goede fijne motoriek is van groot belang om tot een goed schrijfproces te komen. Kinderen met een zwakke fijne motoriek ondervinden problemen met schrijven, knutselen, het manipuleren van kleine voorwerpen, eten met mes en vork,… .

Tijdens het voorbereidend schrijven wordt gestart met oefeningen die aandacht besteden aan het verwerven van een goede schrijfhouding, een juiste pengreep en de schuifbeweging.Wanneer het kind schrijfrijp is, kan er overgegaan worden tot het oefenen van het schrijven op zich; het aanleren, stimuleren en verbeteren van lettervormen en letterverbindingen, cijfers,… .

 

LATERALISATIE

Lateralisatie betreft een goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft.

Het lateralisatieproces bevat een symmetrische fase waarbij de linker- en de rechterzijde dezelfde bewegingen maken. In een volgende lateralisatiefase gaan beide handen samenwerken, waarbij de rechter- of linkerdominantie duidelijk wordt. Een goede lateralisatie is belangrijk voor vele schoolse vaardigheden (bv. lezen, rekenen, schrijven,…) en de verdere ontwikkeling van de motoriek.

 

RUIMTELIJKE ORIËNTATIE

Een goede ruimtelijk oriëntatie is van belang bij het bepalen van posities, richtingen en afstanden. Het ruimtelijk inzicht ontstaat vanuit de ruimtelijke oriëntatie. Via het kijken en handelen vormt het kind zich een beeld van de wereld om zich heen.Stoornissen op dit vlak kunnen aan de basis liggen van problemen met het planmatig denken en leermoeilijkheden zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

 

VISUOMOTORIEK

Dit is het verwerken en herkennen van en betekenis geven aan binnenkomende prikkels.Visuomotorische problemen kunnen voortkomen uit een probleem in de visuele waarneming of in de motorische sturing, maar ook de integratie (het denken) van beiden kan oorzaak zijn.

 

Voor het starten met de begeleiding wordt er een uitgebreid psychomotorisch onderzoek uitgevoerd. Dit om de problematiek in kaart te brengen en een zo gericht mogelijke behandeling op te starten.  Tijdens de therapie wordt er nauw samengewerkt met de scholen en andere betrokken instanties.