Articulatie

Binnen articulatieproblemen wordt een onderscheid gemaakt tussen fonetische en fonologische articulatiefouten. Bij kinderen met een fonologisch probleem ligt de oorzaak in de betekenistoekenning. Deze kinderen vertonen een wisselend patroon van fouten. Kinderen die consistent dezelfde fouten maken, hebben moeite met de motorische productie van een klank. Hier is er sprake van een fonetisch articulatieprobleem. De kinderen hebben bepaalde spraakklanken niet, onvoldoende of foutief aangeleerd.

Er kan ook sprake zijn van een verworven stoornis, t.g.v. een aandoening in het zenuwstelsel. De logopedische therapie is erop gericht spraakklanken aan te leren en in te oefenen om zo de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

Ook studenten en volwassenen hebben soms nood aan hulp in hun uitspraak en verstaanbaarheid, bv. in functie van hun opleiding of beroep.