Psychotherapie

De groei van kind tot volwassene is een parcours vol hindernissen en obstakels. Kinderen zijn soepel en kunnen heel wat aan, maar dit is niet voor elk kind even gemakkelijk. Soms hebben ze een steuntje in de rug nodig om weer verder te gaan. In onze praktijk kunnen gezinnen terecht met een breed scala aan hulpvragen  bij erkende klinisch psychologen, psychotherapeuten en coaches. Het uiteindelijke doel is om kind en omgeving terug op weg te helpen. Wij richten ons tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 26 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en/of emotionele problemen. We starten met een verkennend intakegesprek om na te gaan wat de bezorgdheden zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en de verwachtingen kan er gestart worden met individuele begeleiding, ouderbegeleiding en/of een groepsaanbod.

Belevingsonderzoek

Een begeleiding start meestal met een belevingsonderzoek waarin het emotioneel en sociaal functioneren van uw kind in kaart wordt gebracht (meestal een 4-tal sessies). Na dit belevingsonderzoek kunnen we beter begrijpen waar de moeilijkheden bij uw kind vandaan komen en daar gericht aan werken. Dit onderzoek gebeurt op een speelse en creatieve manier. Na het belevingsonderzoek wordt in een oudergesprek advies gegeven of therapie is aangewezen. In samenspraak met de ouders wordt bekeken welke de doelstellingen zijn binnen therapie. Het aanbod wordt afgestemd op het kind in zijn/haar context en diens hulpvraag. Een belevingsonderzoek is ook mogelijk zonder therapie te starten.

Psychotherapeutische begeleiding

Psychotherapie is vanuit verschillende invalshoeken mogelijk. Binnen onze praktijk wordt er voornamelijk vanuit drie grote stromingen gewerkt:

1) Volgens cognitieve gedragstherapeutische principes
Hierbij wordt verondersteld dat er een wisselwerking bestaat tussen onze gedachten, gevoelens en gedragingen. Zo komt het dat iedereen anders op een situatie kan reageren. Irrationele gedachten (“ik kan het niet”, “het lukt mij nooit”, “ik ga ziek worden”, …) kunnen tot negatief gedrag leiden (ontwijken, somatische klachten, woede-aanvallen, angsten, …). Binnen deze werkwijze gaat men op zoek naar deze negatieve gedachten om deze te erkennen en in een later stadium om te zetten in ‘helpende’ gedachten. De werkwijze wordt aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind. Er wordt niet enkel gepraat, maar ook creatief aan de slag gegaan met werkboeken, spel- en knutselmateriaal.

2) Vanuit een experiëntieel en ontwikkelingsgericht therapeutisch kader
Hierbij staan speltherapie, actie- en dramatechnieken, gesprekstherapie en systemische interventies centraal. Er wordt gezocht naar wat het kind/de jongere belemmert te ontwikkelen tot wie hij/zij wil zijn of te leren zichzelf te aanvaarden. Dat betekent dat er gevraagd wordt om bij de eigen ervaring stil te staan, bij wat het kind/de jongere van binnen voelt. Soms komen er emoties los, zoals kwaadheid, verdriet of blijdschap. Dit stilstaan bij gevoelens kan moeilijk en ongewoon zijn. De psychotherapeute zal het kind/de jongere hierbij aanmoedigen en steunen, zodat het mogelijk wordt moeilijke of pijnlijke ervaringen onder ogen te zien en te verwerken. De therapeut draagt geen oplossingen aan, maar helpt het kind/de jongere zelf zijn eigen oplossingen te zoeken.

3) Vanuit systeemtherapeutisch kader met individuen en/of gezinnen.
Hierbij ligt de nadruk op interacties binnen de context. Het uitgangspunt is dat een kind/jongere nooit als een alleenstaand iets gezien kan worden. Ze worden constant beïnvloedt door allerlei factoren in hun omgeving. Zo ontwikkelt ieder kind zich op een andere manier. De gezins- en familieleden spelen een belangrijke rol in het leven van het kind/de jongere. Ook de invloed van vrienden, school, vrije tijd,… valt niet te onderschatten. De problemen worden bekeken in een ruimer kader door op zoek te gaan naar de wisselwerking met anderen. Door dit in kaart te brengen, gaan we op zoek naar relaties die kunnen bijdragen tot een oplossing van het probleem en welke factoren het probleem mogelijks in stand houden. Er zal altijd zowel met de ouders als met het kind gewerkt worden. Wij geloven dat verandering bij het kind enkel mogelijk is als de omgeving hier ook in gelooft en er aan meewerkt. Voor de jongste kinderen is er een leuke spelkamer ingericht. Via spel kan het kind de dagelijkse indrukken die op hem afkomen op een veilige manier tonen en verwerken. Voor de oudere kinderen en jongeren is er een zolderruimte om op een veilige, ontspannen manier aan de slag te gaan. Met de ouders wordt er regelmatig samen gezeten om stil te staan bij hun vragen rond de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Elke therapiesessie duurt 45 minuten (10 min. worden gereserveerd voor eventuele terugkoppeling en het regelen van praktische zaken). De vooruitgang binnen de therapie zal regelmatig geëvalueerd worden en indien nodig wordt de werkwijze aangepast. De therapie wordt steeds in samenspraak beëindigd.

BEGELEIDING DOOR COACH

Kinderen, jongeren en hun gezin kunnen bij ons terecht wanneer ze het gevoel hebben vast te zitten en hierbij extra ondersteuning wensen.  

Bij coaching ligt de focus sterk op het bewust worden van mogelijkheden en het bieden van handvaten.  We zoeken samen naar wat er nodig is om op eigen kracht weer verder te gaan.